2020-21
Application for S1 Discretionary Places (2021-2022) – First Interview 2021-2022年度中一「自行分配學位」申請 – 第一階段面試
2021-01-25
2021-2022年度中一入學簡介會(簡報)
2020-12-14
Application for S1 Discretionary Places (2021-2022) 2021-2022年度中一「自行分配學位」申請
2020-12-14
Application for S1 Discretionary Places - Reference Materials 中一自行分配學位申請 - 參考資料
2020-12-12
Postponement of 48th Speech Day
2020-11-30
2021-2022年度中一入學簡介會(網上)
2020-11-27
順延「中 一入學簡介會」網上報名日期
2020-11-16
學校簡介小冊子2020-2021
2020-11-02
中一家長日 - 學校管理與組織簡報
2020-08-31